Harmonogram

8:30-9:00 Rejestracja, powitalna kawa
9:00-9:15 Otwarcie konferencji
9:15-10:30

Panel dyskusyjny: Czy jesteśmy gotowi na otwartą dyskusję o wynikach i efektywności placówek medycznych na rzecz realnego zwiększania wartości zdrowotnej?

Prowadzenie panelu: Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego  

10:30-10:45 Przerwa kawowa
  Sesja Ekspercka
SALA I
Sesja Dobrych Praktyk
SALA II
10:45-11:45

Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?

Prowadzenie panelu: Marcin Stępień, Wolters Kluwer Polska

Zarządzanie jakością w placówce medycznej.


Korzyści z wdrożenia UpToDate na efektywność pracy - Wyniki testu przeprowadzonego w Medicover Polska
Agata Stróżyk, Medicover Sp. z o.o.
Alberto Scandroglio, Wolters Kluwer Health, Clinical Effectiveness


Dobre praktyki w zarządzaniu placowką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.

11:45-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:00

Finanse na rzecz wartości zdrowotnej. Płacenie za wyniki w profilaktyce i leczeniu.

Prowadzenie panelu: dr Anna Anders-Szymańska, Uczelnia Łazarskiego

Zarządzanie zgodnością i monitorowanie zmian prawnych w szpitalu.
Ewelina Wójcik, Wolters Kluwer Polska


Monitorowanie zdarzeń niepożądanych z wykorzystaniem systemów IT.
Ewelina Wójcik, Maciej Jagiełło, Wolters Kluwer Polska


Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.

13:00:13:50 Lunch
13:50-14:50

System monitorowania wyników leczenia. Narzędzia, kadry, procesy.

Prowadzenie panelu: dr Jerzy Gryglewicz, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.

Narzędzia analityczne i wspomagające decyzje w systemach medycznych klasy HIRPS.
Gabos Software


Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.

14:50-15:05 Przerwa kawowa
15:05-16:05 Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie ochrony zdrowia nakierowanym na wartość leczenia.

Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.


Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.


Dobre praktyki w zarządzaniu placówką leczniczą.
Szczegółowe informacje wkrótce.

16:05-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Gala finałowa III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Leaders of VBHC.
18:00-20:00 Bankiet

 

Program

Program konferencji został podzielony na dwie sesje tematyczne:

  • Panel ekspercki, podczas którego będziemy rozmawiać z zaproszonymi autorytetami rynku zdrowia na temat budowy rozwiązań systemu opieki zdrowotnej opartych o wartość;
  • Prezentacja dobrych praktyk, w której okazję do zaprezentowania się będą mieli  laureaci konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia oraz inne podmioty medyczne i firmy, które rozwijają praktyki i wdrażają projekty, których celem jest osiągnięcie jak najlepszego efektu zdrowotnego i poprawa doświadczenia pacjenta.

Konferencję otworzymy debatą ekspertów

Czy jesteśmy gotowi na otwartą dyskusję o wynikach i efektywności placówek medycznych na rzecz realnego zwiększania wartości zdrowotnej?

W modelu Value Based Health Care świadczeniodawcy dążą do osiągnięcia najbardziej efektywnego wyniku leczenia rozumianego jako działania na rzecz poprawy zdrowia pacjentów, ograniczanie skutków i zapadalności na choroby przewlekłe i cywilizacyjne oraz motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Wspólnie zastanowimy się, czy polski system ochrony zdrowia jest gotowy na zmianę podejścia do wynagradzania usługodawców nie za usługę, ale za wartość i jakie działania powinny być podjęte, aby taka transformacja była skuteczna.

Tematy kolejnych bloków Panelu eksperckiego to:

Jakość w ochronie zdrowia. Czy to się może opłacać?


Jakość opieki zdrowotnej ma kluczowe znaczenie dla pacjentów, instytucji rządowych i akredytujących oraz pracodawców i nie jest niczym nowym. Coraz ważniejszym elementem w dyskusji staje się jednak powiązanie nakładów poniesionych na opiekę zdrowotną ze standardami jakości. Rośnie potrzeba zmiany tradycyjnego modelu wynagradzania świadczeniodawców za każdą wykonaną usługę lub procedurę, który zachęca do świadczenia jak największej liczby usług, na model opieki oparty na wartości zdrowotnej, gdzie ważne jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, która poprawia wyniki pacjentów. Takie podejście jest uznawane za sposób na ograniczenie kosztów i rozłożenie ryzyka finansowego wśród usługodawców, przy jednoczesnym zachęcaniu do koordynacji opieki, zapobiegania chorobom i lepszego zarządzania chorobami przewlekłymi. Czy w polskim systemie opieki zdrowotnej jesteśmy gotowi, aby płacić za jakość opieki?

Finanse na rzecz wartości zdrowotnej. Płacenie za wyniki w profilaktyce i leczeniu.


Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i większym obciążeniem chorobami przewlekłymi, zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną rośnie, choć budżety są ograniczone. Opieka zdrowotna oparta na wartościach, gdzie wynagrodzenie dla świadczeniodawców opiera się na poprawie jakości i zdrowia pacjentów, jest sposobem na zapewnienie, aby ograniczone zasoby były wykorzystywane efektywnie. W idealnym modelu VBHC wszystkie elementy systemu opieki działają na tyle dobrze, że dzięki profilaktyce i wczesnej diagnostyce ludzie cieszą się zdrowiem, a jeśli zachorują, to powrót do zdrowia i aktywności następuje szybciej, generując mniejsze koszty zarówno po stronie zabezpieczeń społecznych, jak i świadczeń zdrowotnych. Czy wiemy co finansować i jak zmierzyć efekt zdrowotny, w jaki sposób i za co oceniać usługodawców?

System monitorowania wyników leczenia. Narzędzia, kadry, procesy.


Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki oznacza zmiany w wynagradzaniu świadczeniodawców. Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą na dostęp do pełnej informacji o zdrowiu pacjentów, kosztach ponoszonych na leczenie i utrzymanie pacjenta w  zdrowiu oraz efektach działań podejmowanych przez usługodawców. Zaawansowaną analizę danych muszą prowadzić również świadczeniodawcy, aby zidentyfikować konkretne zagrożenia dla zdrowia, poprawić koordynację opieki i usprawnić działalność organizacji. W jaki sposób możemy ustandaryzować, usprawnić i przyspieszyć te procesy? Czy w oparciu o istniejące systemy można prowadzić ciągłą analizę i wdrażać rozwiązania, które będą mierzalne?

Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie ochrony zdrowia nakierowanym na wartość leczenia.


Ważnym wątkiem w  dyskusji o systemie ochrony zdrowia jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Inwestowanie w wysokiej jakości personel medyczny i niemedyczny umożliwia organizacjom opieki zdrowotnej dostarczanie pacjentom opieki o najwyższej wartości. Jednak przyciągnięcie i utrzymanie dobrych pracowników przy rosnących niedoborach kadry jest ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem jest również budowanie pacjentocentrycznej kultury organizacyjnej oraz wykorzystanie technologii i danych, bez których nie będzie możliwa identyfikacja problemów, koordynacja opieki i sprawdzanie efektywności działań. Jakie działania w zarządzaniu kapitałem ludzkim należy podejmować, aby realizować założenia modelu VBHC?

Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska
Partnerzy merytoryczni
IZWOZ Uczelnia Łazarskiego
LEX Compliance Medica
Patroni honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Sponsorzy
Alfavox
Gabos Software Sp. z o.o.
Patroni medialni
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Prawo.pl
Służba zdrowia
Puls Medycyny
Back to Top